หัวข้อนำทาง

8.เอกสารสำคัญ

หัวข้อนำทาง

เราต้องเตรียมเอกสารสำคัญหลายอย่าง เช่น บัตรประชาชน หลักฐาน
ค่าเดินทาง ค่าห้อง และหากเดินทางไปต่างประเทศต้องตรวจสอบวีซ่า การจัดการหนังสือเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ
เดินทางและสื่อสารและจะต้องจัดทำเป็นเอกสารหรือถ่ายรูปเอกสารสำคัญเหล่านั้นและแยกไฟล์ด้วย เพราะคุณอาจหลงทางได้ นอกจากนี้ คุณควรศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินด้วย